hamburger

Raad van Toezicht

Het intern toezicht op het bestuur van Innoord wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op de wijze van besturen en vervult daarbij drie verschillende rollen. Ten eerste ziet zij toe op de strategie, de kwaliteit van onderwijs en de financiële positie van de stichting en haar scholen en de risico’s die hiermee samenhangen.
Ten tweede is de Raad werkgever van de bestuurder en voert zij in die rol functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder. En ten derde is de Raad klankbord voor de bestuurder.

De Raad vergadert vijf maal per jaar met de bestuurder, daarnaast bezoekt zij regelmatig de scholen van de stichting en overlegt zij twee maal per jaar met de GMR. Om de besluitvorming binnen de Raad te ondersteunen heeft de Raad een drietal commissies ingericht. Dit betreft de commissies financiën en bedrijfsvoering, governance en bestuurszaken en onderwijs en kwaliteit.

De heer J.A. de Haas, voorzitter van de Raad en voorzitter van de commissie governance en bestuurszaken. De heer De Haas is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder; in het dagelijks leven is hij bestuurder van het Media College te Amsterdam. De heer De Haas is benoemd op voordracht van de GMR.

Mevrouw A.C.J. Hulk, lid van de Raad en tevens lid van zowel de commissie governance en bestuurszaken als de commissie onderwijs en kwaliteit. Mevrouw Hulk is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met ruime ervaring en expertise in onderzoek van kinderen die meertalig opgroeien, onderwijs en kwaliteitszorg. Naast lid van de Raad van Toezicht van Innoord is mevrouw Hulk tevens lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit.

Mevrouw A.C. Kaijer, lid van de Raad en voorzitter van de commissie financiën en bedrijfsvoering. Mevrouw Kaijer heeft ruime leidinggevende ervaring op de beleidsvelden onderwijs en bedrijfsvoering.  Zij heeft daadwerkelijk in het primair (en voortgezet) onderwijs gewerkt als directeur en leerkracht. Mevrouw Kaijer is momenteel werkzaam bij de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. Zij is benoemd op voordracht van de GMR.

De heer F.P. Martin, lid van de Raad en lid van de commissie financiën en bedrijfsvoering. Ook de heer Martin is een ervaren bestuurder en toezichthouder bij zowel overheids-, onderwijs- als welzijnsorganisaties. Daarnaast is de heer Martin founder en voorzitter van stichting De Driehoek en heeft hij in het verleden lesgegeven in het voortgezet onderwijs.

De heer J. de Graaf, lid van de Raad en voorzitter van de commissie onderwijs en kwaliteit. De heer De Graaf is een ervaren bestuurder (stichting OPSO/SPOOR) in het werkveld primair onderwijs. In dit werkveld is de heer De Graaf ook werkzaam geweest als leerkracht, directeur en onderwijsbegeleider (Zaanstreek Waterland, IJsselgroep). Naast lid van de Raad van Toezicht Innoord is de heer De Graaf tevens lid van de Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf, het openbare bestuur voor basisscholen in Den Helder. De heer De Graaf is benoemd op voordracht van de GMR.

Met uitzondering van de heer De Graaf zijn alle leden van de Raad benoemd met ingang van 1 juli 2015. De heer De Graaf is benoemd met ingang van 12 april 2018.

Zoals in de statuten van de stichting is beschreven, vervullen de leden van de Raad van Toezicht hun taak als lid onafhankelijk van de stichting.

Vlnr: J.A. de Haas, B. Dijkgraaf (tot 1 juli 2017), A.C. Kaijer, A.C.J. Hulk en F.P. Martin.