OBS Blijhaven

‘We streven naar een gemengde school waar we kinderen leren kansen te benutten’

 

Wij geloven in onderwijs waarin kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie leren. Elk kind, ongeacht verschillen, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen.

 

Op Blijhaven
– zorgen we voor een veilige plek om te leren

– staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal

– leren kinderen over de wereld en over zichzelf

– leren kinderen door te onderzoeken en te ervaren

– leren kinderen hun eigen rol te nemen in de klas, school en de buurt

 

 

Betekenisvol onderwijs

 

Betekenisvol en boeiend onderwijs staat binnen ons Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) centraal. Enerzijds gaat het om het leren van een maatschappelijk betekenisvolle inhoud, anderzijds maakt de leerling daarbinnen ook keuzes die voor hem persoonlijk betekenis hebben en bijvoorbeeld passen bij zijn interesses of belangen van dat moment. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen betekenis verlenen aan hetgeen ze leren. Het geleerde moet intern worden opgenomen, het moet iets met de lerende te maken hebben of krijgen. Ook is het van belang dat de leerling weet wat het nut is van het geleerde. Daarnaast moet de leerling in staat zijn om het geleerde in verschillende contexten toe te passen.

 

Het werken met thema’s draagt daaraan bij. Thema’s zijn uitermate geschikt om verschillende vakgebieden (taal, rekenen, wereldoriëntatie, en dergelijke) met elkaar te verbinden. Een goed gekozen thema legt automatisch de link met de ‘echte wereld’.

 

Brede persoonsontwikkeling

 

De brede persoonsontwikkeling staat centraal. Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig en emotioneel vrij zijn. Vanuit persoonlijke betrokkenheid en motivatie wordt gewerkt aan algemene, ‘brede’ en specifieke vakkennis en vaardigheden. Initiatieven nemen, samenwerken, zelfsturing en reflectie zijn voorbeelden van deze brede ontwikkeling. Deze aspecten worden verbonden aan specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden (rekenen, taal, spelling en lezen).

 

Dat betekent voor ons onderwijs dat we thematisch werken en tegelijkertijd gebruik maken van moderne methodes met doorgaande leerlijnen. Daarnaast besteden we aandacht aan talentontwikkeling door een breed aanbod in de vorm van ontdeklabs (Creatieve technologie, podiumkunsten, sport en spel, beeldende kunst, muziek e.d.). Ook is er expliciet aandacht voor burgerschap en sociaal – emotionele ontwikkeling met behulp van het programma ‘de Vreedzame school’.

 

Bemiddelende professionals

 

De huidige tijd vraagt om onderwijs dat voor kinderen echt zinvol is en tegelijkertijd hoogwaardige kennis en vaardigheden aanbrengt. De leerkracht probeert een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de betekenis van activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen die de leerkracht wil bereiken met de activiteit. Door het verzamelen van data uit observaties en toetsen zoekt de leerkracht naar wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af.

 

OBS Blijhaven

Papaverweg 257
Buiksloterham

Amsterdam
020 6368100

blijhaven.nl
directie.blijhaven@innoord.nl