hamburger

Reglementen

Op deze pagina zijn verschillende reglementen te vinden.

Reglement Raad van Toezicht

Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord. Dit reglement legt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht vast.

Bestuursreglement

Dit Bestuursreglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord. Dit reglement legt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling en werkwijze van het Bestuur vast.

Managementstatuut

Dit managementstatuut beschrijft de verhouding tussen de bestuurder en de directies van de scholen van de stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord (handelsnaam Innoord).

Code goed bestuur in het primair onderwijs

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De in 2010 op principes gebaseerde Code Goed Bestuur in het primair onderwijs geeft schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. In deze Code Goed Bestuur hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur.

Klokkenluidersregeling Innoord

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Innoord biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenregeling is hier 

te vinden. De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand vindt u onder de download button

In het geval dat u het vermoeden van een misstand wil melden of als u meer informatie over de procedure wil dan kunt u contact opnemen met vertrouwenspersoon integriteit mevrouw Minke Fuijkschot van ABC onderwijsadviseurs. Zij is te bereiken via mfuijkschot@hetabc.nl of via 06 31631673.

Algemene inkoopvoorwaarden

Download hier de Algemene inkoopvoorwaarden

Integriteitcode Innoord

Download hier de integriteitcode van Innoord.