hamburger

IJdoorn

De IJdoornschool is een openbare basisschool gelegen in de wijk Nieuwendam Noord. Zo’n 350 leerlingen gaan dagelijks naar de IJdoornschool. Er werken 32 leerkrachten en andere medewerkers.

Karakter van de school

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Daarom besteden we veel aandacht aan een positieve omgang met elkaar. Op de basisschool worden kinderen voorbereid op het meedoen aan de samenleving later. Ze leren zelfvertrouwen te ontwikkelen en ze krijgen de ruimte om zelfstandig te worden. We hebben respect voor ieders levensovertuiging en we streven ernaar dat kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen op onze school.

Het bijbrengen van de basisvaardigheden taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven) en rekenen vinden wij zeer belangrijk. In alle groepen wordt goed les gegeven met de nieuwste methodes waarbij er digitale ondersteuning is op het digibord. We verliezen echter de andere vakken niet uit het oog. Naast de methodes volgen we wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en we doen mee met muziek-, toneel- en dansprojecten. Op alle vakgebieden werken we met de nieuwste methodes. Op school is een uitgebreide schoolbibliotheek.

Per leerjaar voeren we een leerprogramma’s uit. Binnen dat programma kan er gedifferentieerd worden. Dat betekent dat kinderen die moeite hebben met de stof een herhaling krijgen en we kinderen met een goed begrip moeilijker werk aanbieden. Het komt voor dat kinderen volgens een aparte leerlijn werken. De ouders worden er altijd van op de hoogte gesteld. Een goede samenwerking met de ouders vinden wij van het grootste belang.

Er zijn leerkrachten beschikbaar voor extra begeleiding van kinderen. Dat gebeurt individueel of in kleine groepjes. Door het volgen van de ontwikkeling, het vastleggen van de vorderingen en het regelmatig toetsen krijgen we van alle kinderen een goed beeld. Per leerling kunnen we dan maatregelen nemen om de leerprestaties te verbeteren.

Inschrijven

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. U kunt ook contact opnemen met de school.