hamburger

Het Vogelnest

Het Vogelnest begeleidt kinderen in hun ontwikkeling in de leeftijdsfase van 4 tot en met 12 jaar. Alle kinderen worden gezien, gehoord en gekend bij naam. Leraren van het Vogelnest weten hoe ze de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren en geven daarom de kinderen op zowel pedagogisch- didactisch, als op sociaal emotioneel vlak veel aandacht. Hier krijgen kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien tijdens de lessen en projecten. De leraren vinden het belangrijk dat talenten, kennis en 21e eeuwse vaardigheden van kinderen ontdekt worden, zodat ieder kind vertrouwen in het eigen kunnen kan ontwikkelen en zijn eigen talenten kan inzetten om straks in de maatschappij te functioneren.

Waar gaan we naartoe

Onze kinderen leven in een veranderende globaliserende wereld en dat betekent dat ze vaardigheden nodig hebben die passen bij de 21e eeuw om democratische burgers te worden die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Op het Vogelnest dragen we kennis over en leren we kinderen kennis vergaren. We leren kinderen samen te werken en verantwoordelijkheid te geven en nemen. Leraren, ouders en kinderen zijn voortdurend met elkaar in contact over het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen. Samen zoeken we naar antwoorden op betekenisvolle vragen zoals ´Hoe weten een kind wat er van haar of hem gevraagd wordt in de 21 e-eeuwse samenleving? Wat hebben kinderen nodig om zich te ontplooien of te ontwikkelen? Welke unieke  vaardigheden en capaciteiten zijn nodig voor de toekomst en hoe kunnen we die samen tot bloei laten komen?´

Wat doen we

Het Vogelnest is een omgeving waar veiligheid in de klas, in de school en op het plein van groot belang is. Er is een zorgcoördinator, aandacht functionaris, vertrouwenspersoon en er wordt contact met de wijkagent onderhouden. In een veilige school met een goed pedagogisch klimaat is er aandacht voor sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen. Het lesaanbod op het Vogelnest bestaat uit actuele methodes voor alle vakken. In de lokalen van de groepen wordt gebruik gemaakt van digiborden en digitale leermiddelen(oa tablets). Bij alle activiteiten die kinderen ondernemen, samen met de leraar, alleen of in een groepje, wordt ingegaan op de bedoeling van wat we leren en hoe we leren. De relatie tussen wat je leert en de echte wereld wordt relevant als kinderen en leraren met elkaar in gesprek zijn en daar betekenis aan geven. Op het Vogelnest maken we kinderen nieuwsgieriger en verbreden we de blik van de leerlingen, de ander en de wereld om hen heen. We doen dit tijdens de lesuren maar ook tijdens naschoolse lessen zoals kunst en cultuur, muziek, beeldende vorming en bewegingslessen.

Hoe doen we dat

Elk kind heeft recht op passend onderwijs en een kwaliteitsvolle instructie en begeleiding. Op het Vogelnest wordt les gegeven in kleine groepen zodat persoonlijke aandacht mogelijk is. De leerlijnen en de leerdoelen uit diverse methodes geven aan wat er van kinderen gevraagd kan worden op een bepaalde leeftijd, in een bepaalde groep. Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden wordt de leerontwikkeling gevolgd en bijgehouden. Dit doen we op systematische en cyclische wijze via  o.a. observaties, (niet) methodegebonden toetsing en gesprekken met kinderen en ouders.  Op deze wijze wordt meerdere keren per  jaar  het onderwijs en de resultaten geëvalueerd en bijgesteld.  Zowel leerkrachten, ouders en externe begeleiders zijn ondersteuners in het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen. Alle betrokkenen blijven zo op de hoogte van de individuele ontwikkeling en groeimogelijkheden van alle kinderen.