Vacature voorzitter raad van toezicht

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4500 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Het intern toezicht op het bestuur van Innoord wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

 

Expertise

 

● U bent een generalist met aantoonbare verbindende voorzitters- en leiderschapskwaliteiten met ervaring als toezichthouder, voorzitter en bestuurder in vergelijkbare organisaties als Innoord;
● U bent bekend met vraagstukken op het gebied van organisatie- en leiderschapsontwikkeling en fungeert als constructief klankbord om te sparren en te spiegelen;
● U beschikt over voldoende inzicht om de prestaties en de bedrijfsvoering in algemene zin te beoordelen, daarnaast heeft u oog voor de operationele gevolgen van
strategische wijzigingen, u schakelt op meerdere niveaus;
● U heeft oog voor het bouwen en onderhouden van goede relaties met stakeholders;
● U bent een teamspeler met oog voor zowel de afzonderlijke inbreng van de raadsleden als voor het belang van de voltallige raad.

 

Motivatie

 

● U bezit een brede maatschappelijke betrokkenheid, heeft affiniteit met openbaar onderwijs en ontwikkelingen in de onderwijssector;
● U woont bij voorkeur in (de omgeving van) Amsterdam of een vergelijkbare grootstedelijke omgeving.

 

Persoonlijkheid

 

 • U beschikt over een effectieve communicatieve stijl;
 • U legt gewicht (‘gezag’, ‘statuur’) in de schaal met alle ruimte voor de bestuurder;
 • U luistert en kan uw eigen oordeel uitstellen.

 

Leiderschap

 

● U bewaakt dat de samenwerking tussen de rvt en de bestuurder constructief en conform de regelen verloopt;
● U heeft oog voor het belang van medezeggenschap en draagt bij aan een goede verhouding en verbinding met de GMR;
● U heeft een goed gevoel voor externe bestuurlijke verhoudingen en beschikt over politieke gevoeligheid.

 

Good governance

 

● U heeft een actuele visie op governance en bent in staat de governance, waar bestuurder en rvt hun eigen rol hebben, te bewaken en verder vorm te geven.

 

Profiel

 

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • U heeft ervaring als bestuurder en/of toezichthouder in een onderwijsorganisatie met minimaal vergelijkbare omvang en complexiteit als Innoord;
 • U ziet toe op de doelmatige besteding van middelen, onder andere door het vaststellen van de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening, dit doet u in samenspraak met uw collega rvt-leden;
 • U bent voorzitter van de commissie governance en bestuurszaken van de RvT en voert in die hoedanigheid de werkgeversrol van de RvT uit;
 • U beschikt over een analytisch vermogen en denkt in strategische kaders. U kunt belangen scheiden en beleidsbeslissingen nemen;
 • U hebt een brede ervaring in één of meer maatschappelijke sectoren opgedaan. Daarbij beschikt u over een relevant breed maatschappelijk netwerk en bent u een ambassadeur voor Innoord;
 • U onderschrijft het karakter van de scholen en het openbaar onderwijs volledig en draagt dit actief uit;
 • U heeft oog voor het belang van medezeggenschap en draagt bij aan een goede verhouding en verbinding met de GMR;
 • U bent in staat om als integraal toezichthouder op te treden;
 • U heeft affiniteit met en kennis van het thema governance;
 • U bent bekend met de grootstedelijke context;
 • U neemt de statuten van de stichting en de landelijke Code Goed Bestuur in acht.

 

Wij bieden

 

Een uitdagende, op maatschappelijk relevantie gerichte verantwoordelijkheid waarmee u een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van goed onderwijs in Amsterdam-Noord. Innoord is actief in een superdiverse omgeving. Dit blijkt uit de populatie van onze medewerkers en dat zien we ook terug in de diverse achtergrond van onze leerlingen. Graag zien wij dit ook terug in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

 

Belangrijk om te weten

 

● De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar en wordt ondersteund door commissies; u gaat deel uitmaken van de commissie governance en bestuurszaken;
● De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar met de GMR;
● De Raad van Toezicht bezoekt periodiek de scholen van de stichting en neemt ook deel aan overige bijeenkomsten (gemeente Amsterdam, Federatie openbaar primair onderwijs en VTOI);
● De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid voor een éénmalige herbenoeming;
● De leden van de Raad worden bezoldigd conform het ‘besluit honorarium RvT Innoord’ waarbij rekening wordt gehouden met WNT-2.

 

Procedure

 

Het reglement werving en selectie voor de leden van de Raad van Toezicht wordt gevolgd. Een benoemingsadviescommissie (BAC) voert de sollicitatiegesprekken en stelt een voordracht op. De BAC bestaat uit drie leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de bestuurder van de stichting en drie leden van de Raad van Toezicht. De bestuurder heeft geen stemrecht in de BAC. Het voor te dragen lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam. Voorwaarde is dat u geen dienstverband heeft of de afgelopen vier jaar in dienst bent geweest bij Innoord.

 

Daarnaast mag u momenteel niet:
– deel uitmaken van het college van B&W van de gemeente Amsterdam;
– lid zijn van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Amsterdam Noord;
– lid zijn van de raad van de gemeente Amsterdam;
– lid zijn van de GMR of MR van een school die onder het bestuur van de stichting valt;
– als advocaat of procureur ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
– als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting dan wel ten behoeve
van de wederpartij van de stichting;
– rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan of door de stichting.

 

Voorts volgt uit de landelijke code goed bestuur:
– Een lid van het intern toezichtsorgaan kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het intern
toezicht kan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

– Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een intern toezichtsorgaan zijn bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde
voedingsgebied. Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing (maximering commissariaten).

 

 

Meer informatie

De functie gaat in per start schooljaar 2023-2024. Reageren kan tot 20 februari. De gesprekken vinden plaats in de week van 20 maart. Vragen en sollicitaties kunnen gericht worden aan bestuurssecretaris Jelle Mulder via j.mulder@innoord.nl.