IKC NoordRijk

Visie en missie

Het Integraal Kindcentrum Noordrijk is een gemeenschap waarin school en kinderopvang Tinteltuin in hetzelfde gebouw samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.  We stellen het kind centraal, met al zijn of haar talenten en werken aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

IKC NoordRijk is een stimulerende plek waarin iedereen zichzelf ontdekt en waarin we samen groeien. Iedereen telt mee en hoort erbij. Vertrouwen en betrokkenheid in een plezierige omgeving leveren een positieve bijdrage aan de manier waarop wij met elkaar omgaan. Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde.

 

De visie hierbij is leren vanuit intrinsieke motivatie. “Wij stellen het kind centraal met al zijn of haar talenten.” Het ene kind leert door te doen, de ander moet het voor zich zien. Middels de methode Blink Wereld komen de kinderen het gehele jaar door in aanraking met verschillende thema’s.

 

Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.

 

Beeld van de school in de wijk

IKC NoordRijk is een school in de nieuwbouwwijk de Bongerd in Amsterdam Noord. Er wordt aan de randen van de wijk nog volop gebouwd. Wij zijn een Integraal Kindcentrum (IKC) dat werkt met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het huidige leerlingenaantal is 481. Wij hebben op het moment 5 kleutergroepen, drie groepen 3, twee groepen 4, drie groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en drie groepen 8. De school zit aan zijn maximale capaciteit wat betreft groei, dit houdt in dat wij niet voor alle kinderen uit de buurt plek hebben.

 

Vreedzaam IKC

Op IKC NoordRijk werken wij met de methode “De Vreedzame School”. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Deze methode beschouwt de groep binnen het IKC als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, kinderen samen leren beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We willen dat kinderen zorgzaam zijn en zich verantwoordelijk voelen voor anderen.

 

De grondwet van De Vreedzame School hangt zichtbaar in de school, de vijf waarden worden nageleefd door school en opvang.

1. Wij zorgen samen voor IKC NoordRijk

2. Wij lossen conflicten op door samen te praten

3. Wij helpen elkaar

4. Wij zorgen dat iedereen erbij hoort

5. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt

 

Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam
020 3372192
info@ikcnoordrijk.nl
www.ikcnoordrijk.nl