Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Innoord is een kennis- en adviescentrum dat extra ondersteuning biedt aan de 16 reguliere basisscholen van Innoord. Deze extra ondersteuning wordt gegeven aan individuele leerlingen, leerkrachten of het team. De scholen kunnen individuele of groepsarrangementen aanvragen, die te vinden zijn op de website.

 

Wat doet het Expertisecentrum?

Elke basisschool van de Stichting is in staat om de leerlingen basisondersteuning aan de te bieden. De wet Passend onderwijs schrijft dit voor. De werkzaamheden van Expertisecentrum Innoord sluiten hierop aan en zijn aanvullend op de basisondersteuning. Het expertisecentrum verzorgt de extra ondersteuning. Deze ondersteuning betekent veelal het individueel begeleiden van leerlingen , maar  kan ook gaan om het geven van van voorlichting, advies en consultatie aan leerkrachten, intern of het team, het uitvoeren van observaties of het geven van trainingen en aan groepjes  leerlingen. Ook worden regelmatig psychologische onderzoeken afgenomen. Op dit moment werken er ruim 20 orthopedagogen/psychologen en leerkrachten bij het Expertisecentrum.

 

Wat kan het Expertisecentrum voor uw kind betekenen?

Elke leerling moet onderwijs krijgen dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. En het liefst op een eigen basisschool in de buurt van het huis. Maar soms kan een basisschool niet de ondersteuning bieden die het kind nodig heeft. Of men weet niet precies welke ondersteuning het kind nodig heeft. Dan kan de basisschool een beroep doen op de kennis en ervaring van de medewerkers van het Expertisecentrum Innoord. In overleg met de ouders van het kind kan de school de hulp in de vorm van een arrangement aanvragen. Een arrangement is een plan voor onderwijs en extra hulp. Ouders kunnen niet zelf hun kind aanmelden. Dit gaat altijd via de school maar steeds in overleg met de ouders. Aan deze extra ondersteuning zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Aanbod van het Expertisecentrum

In ons Expertisecentrum werken gespecialiseerde medewerkers zoals orthopedagogen, psychologen of leerkrachten met een specialisme. Er is een duidelijke route en er wordt binnen enkele weken ondersteuning ingezet. Het Expertisecentrum biedt hulp aan kinderen met ernstige leesproblemen, ernstige rekenproblemen, algehele leerproblemen of een ontwikkelingsachterstand. Ook leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal-emotioneel gebied, werkhouding en/of gedrag kunnen bij het Expertisecentrum worden aangemeld. Psychologisch onderzoek  is mogelijk. Ook trainingen voor groepjes leerlingen op het gebied van faalangstreductie, executieve functies en weerbaarheid worden georganiseerd.  Daarnaast is het mogelijk om consultatie aan te vragen, en worden er workshops voor leerkrachten aangeboden. Er vindt veel uitwisseling van kennis plaats tussen de scholen en het expertisecentrum. Projecten zoals Leerlab (aanbod voor leerlingen, die meer aankunnen),  de Impulsklas (intensief aanbod voor leerlingen met hun ouders waarbij sprake is van gedrag en/of werkhoudingsproblematiek) en vaak ook de trainingen worden op stichtingsniveau aangeboden.