Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Lees meer over passend onderwijs en hoe het bij Innoord is geregeld.

 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

 

Passende plek voor leerlingen door zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Deze plicht helpt mee het doel voor het passend onderwijs te bereiken. Lees hier meer informatie over de zorgplicht.

 

Scholen bieden basisondersteuning en extra ondersteuning

Alle scholen moeten basisondersteuning bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, lichte gedragsproblematiek of sociaal-emotionele problematiek.

 

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra begeleiding aan leerlingen. Hierbij gaat het vaak om zware gedragsproblematiek of leerproblemen of een combinatie hiervan. De besturen maken keuzes in hoe dit ingericht wordt. De bekostiging van de basis en extra ondersteuning komt vanuit het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen.

 

In Amsterdam en Diemen is gekozen voor het zogenaamde ‘schoolmodel’. Dat wil zeggen dat de besturen van scholen geld krijgen van het Samenwerkingsverband om basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. Als blijkt dat de reguliere school niet in staat is de leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft, kan de school de leerling aanmelden bij het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

 

Passend onderwijs bij Innoord

Stichting Innoord is verantwoordelijk voor het vormgeven van Passend Onderwijs voor de leerlingen van de Innoord-scholen. Bij Innoord is ervoor gekozen dat de basisondersteuningsgelden naar de individuele scholen gaan (en grotendeels worden ingezet voor de Intern begeleiders) en dat de extra ondersteuningsgelden bovenschools worden ingezet voor het Expertisecentrum. Lees hier meer over het Expertisecentrum.