De meest gestelde vragen en antwoorden voor omwonenden

 

Waarom heeft de school nieuwbouw nodig?

Het huidige schoolgebouw is gedateerd. Het pand is sterk verouderd en past niet meer bij deze tijd.

Voor het innoveren van ons onderwijs is het belangrijk dat er een gebouw is dat daar ruimte aan biedt. We gaan voor toekomstbestendig onderwijs in Ransdorp, dat is belangrijk voor de leerlingen, hun ouders en voor de vitaliteit van de dorpskern. Daar hoort goede onderwijshuisvesting bij.

 

Hoeveel leerlingen passen er in het nieuwe schoolgebouw?

Gemeente Amsterdam heeft berekend dat er op basis van demografische ontwikkelingen in Ransdorp plek moet zijn voor 203 leerlingen (4-12 jaar). Schoolbestuur Innoord hield rekening met 210 leerlingen, de prognose van de gemeente is leidend.

 

Hoe groot wordt het nieuwe schoolgebouw?

Zowel de gemeente als de school vinden het belangrijk dat de nieuwbouw past bij het historisch karakter van Ransdorp. De nieuwe school wordt in vierkante meters kleiner dan de huidige gebouwen. De omvang van de huidige drie gebouwen is bij elkaar opgeteld 2.467 m2.

 

Nummer 31 903 m2
Nummer 29 1.081 m2
Nummer 19 483 m2
Totaal 2.467 m2

 

Het pand op huisnummer 19 blijft staan, huisnummers 29 en 31 worden gesloopt. In totaal wordt er dus 1.984 m2 gesloopt. De omvang van de nieuwbouw wordt 1.867 m2.

 

Om te kunnen bepalen hoe groot een school moet worden is er een formule die in heel Amsterdam gebruikt wordt: 200 m2 + 5,03 m2 x het aantal leerlingen. Voor De Weidevogel komen we met deze formule uit op 1.221 m2. Daarnaast komt er een gymzaal en plek voor een voorschool voor in totaal 646 m2.

 

Past dit ontwerp binnen het beschermd dorpsgezicht?

Zoals gezegd vinden we het belangrijk dat het ontwerp past bij Ransdorp. Het plan dat nu voorligt voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Schoolbestuur Innoord heeft de nieuwbouwplannen, het volume en de inpassing vooraf besproken met de stedenbouwkundige en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. Aan de hand van die gesprekken zijn de plannen bijgesteld en is het gebouw in massa verkleind. Verder verkleinen is niet mogelijk zonder de schuine daken weg te laten uit het ontwerp. In dat geval zou het ontwerp architectonisch niet meer aansluiten bij het beschermd dorpsgezicht van Ransdorp. De gemeente Amsterdam en het schoolbestuur werken daar dus hecht in samen. Zo zorgen we er samen voor dat leerlingen en leraren straks fijn kunnen leren en werken in het nieuwe gebouw dat past binnen het beschermd dorpsgezicht.

 

 

Past de nieuwbouw binnen het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld qua volume en goothoogte?

Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft een omgevingsvergunning verleend omdat de bouwplannen niet in strijd zijn met goede ruimtelijke ordening. Daar zijn schoolbestuur Innoord en basisschool De Weidevogel erg blij mee. We vinden het belangrijk dat de nieuwbouwplannen aan wet- en regelgeving voldoen. Het stadsdeel is tot deze conclusie gekomen omdat de nieuwbouwplannen afgelopen tijd zijn aangepast aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van zowel de omwonenden als de school en het schoolbestuur. De goothoogte is bijvoorbeeld op verzoek van omwonenden naar beneden bijgesteld.

 

Wanneer staat nieuwbouw gepland?

De planning is dat het huidige schoolgebouw begin 2025 gesloopt wordt en dat de bouw in het eerste kwartaal van 2025 kan beginnen en in 2026 kan worden afgerond. Omdat sommige omwonenden bezwaren hebben ingediend tegen de vergunning voor de nieuwbouw, kan het zijn dat de planning uitloopt. In dat geval laten we ouders en omwonenden dat zo snel mogelijk weten. We hopen en verwachten echter dat de planning realistisch is.

 

Er komt een gymzaal in het gebouw. Hoe groot wordt die?

De gemeente en De Weidevogel vinden beweging, sport en spel een cruciaal onderdeel van het onderwijs. Sterker nog; elke school is verplicht bewegingsonderwijs te bieden. De nieuwe school krijgt daarom een eigen gymzaal. Hier zijn landelijke regels voor; het is niet de bedoeling dat leerlingen onder schooltijd ver moeten lopen of fietsen naar de gymles. De grootte van de gymzaal (552 m2) past bij het schoolgebouw en voldoet aan de eisen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding.

 

Wordt de gymzaal ook buiten schooltijd gebruikt?

We vinden het belangrijk dat we duurzaam omgaan met ruimte en energie. Daarom is het goed als de gymzaal ook buiten schooltijd gebruikt wordt. De gemeente Amsterdam heeft dit vastgelegd in de lokale regelgeving; een gymzaal mag ook gebruikt worden door omwonenden. Zo profiteren zo veel mogelijk van publieke middelen. In de avonden en weekenden komt de gymzaal dus in principe beschikbaar voor initiatieven uit de omgeving.

 

Hoe zit het met de verkeers- en parkeerdruk?

De school wordt niet groter dan de huidige situatie. Het voedingsgebied blijft ook gelijk. Daarom verwachten de experts van de gemeente dat de verkeers- en parkeerdruk niet toeneemt. Bezoekers van de gymzaal wordt gevraagd zo veel mogelijk met de fiets te komen.

 

Hoe worden verzakkingen en andere schade aan omliggende gebouwen voorkomen?

Wij stellen voorop dat wij ons bij de sloop- en bouwwerkzaamheden houden aan de wet- en regelgeving. We hebben alle vertrouwen in de bekwaamheid van de aannemer(s). Dit is wat we hebben afgesproken:

  • Er wordt gewerkt met een sloopschaar, in plaats van een sloophamer. Zo voorkomen we trillingen zo veel mogelijk.
  • Heiwerkzaamheden zijn trillingsarm, we gebruiken geboorde palen.
  • Er wordt geen damwand geplaatst en geen water onttrokken aan de bodem.
  • We hogen op met lichtgewicht materiaal.

Zo zorgen we ervoor dat de sloop- en bouwwerkzaamheden zo min mogelijk overlast voor omwonenden verzorgen.

 

Krijgen we overlast van bouwverkeer?

Dat proberen we natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen, maar helemaal voorkomen is onmogelijk. Tijdens de sloop verwachten we dat er ongeveer 8 verkeersbewegingen per dag zijn, dus dat is één per uur. Tijdens de bouwwerkzaamheden gaat het ongeveer om 13 verkeersbewegingen per dag. Dat is 1,5 verkeerbewegingen per uur. Het gaat vooral om busjes en niet om zwaar vervoer. Tijdens de sloop- en bouwperiode is er geen schoolverkeer. De totale verkeersdruk op de Dorpsweg neemt in deze periode dus juist af.

We begrijpen heel goed dat bouwverkeer voor omwonenden storend kan zijn. U kunt erop vertrouwen dat wij de overlast tot een minimum zullen beperken. We hopen op uw begrip.

 

Welke route neemt het bouwverkeer?

We willen de overlast voor omwonenden tot een minimum beperken. Daarom onderzoeken we de mogelijk voor een tijdelijke bouwweg door het weiland aan de zuidzijde. We zijn bezig met de nodige ontheffingen en onderzoeken. Zodra we hier uitsluitsel over kunnen geven, informeren we u.

 

Wat gebeurt er als er toch te veel trillingen zijn?

Allereerst doen we er alles aan om dit te voorkomen. We houden ons aan alle wettelijke eisen met betrekking tot trillingen, hierop zullen we actief toezien. Er zijn metingen verricht zodat we een referentiekader hebben tijdens de bouw. Als het bij uitzondering tóch gebeurt dat er te veel trillingen zijn, zal de aannemer ter plaatse direct aanvullende maatregelen nemen.

 

Op welke tijden wordt er gesloopt of gebouwd?

Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag gewerkt van 07.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagen wordt er in principe niet gewerkt. Later beginnen of eerder stoppen zou betekenen dat het bouwproces langer duurt. Deze werktijden voldoen aan de wet- en regelgeving die hiervoor geldt.

 

Wordt het huidige schoolgebouw nog onderhouden?

Uiteraard zorgen we ervoor dat de leerlingen en leraren van De Weidevogel kunnen leren en werken op een veilige plek. Alle noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd zolang de school in gebruik is. Grote aanpassingen, renovatie of groot onderhoud wordt uiteraard niet meer gedaan.